Arkivskapar_ID: 151

Nemnder osb. oppnemnde av formannskapet/kommunestyret

 

Formannskapet/kommunestyret hadde tilgang til å opprette faste eller midlartidige utval, styrer, nemnder, råd og komitear for å løyse og ivareta faste eller spesielle oppgåver. Dette kunne vere alt frå 17. mai komité og bygdeboknemnd til byggekomité og veganlegg. Det finst ei lang rekkje av slike arkivsaker i kommunearkiva, men det ligg også ofte på private hender.

Utvala skulle føre forhandlingsbok, men ein finn også ofte kopibøker, journalar, korrespondanse og ymse rekneskap.

 

Kjelde: Mykland og Masdalen 1987, s. 37ff.