Arkivskapar_ID: 315

Skatteutvalet

 

Skattelovene av 1882 og 1911 gav heradsstyre og bystyre tilgang til å ettergi utlikna skatt. I samband med dette har fleire kommunar oppretta eigne skatteutval for å handsame sakene. Skattebetalingslova av 1952 gjorde det obligatorisk å ha eit slikt utval. Dette utvalet skulle bestå av likningssjefen, eit medlem oppnemnd av formannskapet/kommunestyret og eit medlem oppnemnd av fylkesmannen.

Arkivet etter skatteutvalet består hovudsakleg av møtebøker og søknadar om nedsett skatt.

 

Kjelde: Mykland og Masdalen 1987, s. 38.