Arkivskapar_ID: 511

Nemnder osb. oppnemnde av skulestyret

 

Sjå også under skulestyret.

Skulestyret kunne nedsette ymse underutval som skuleråd, tilsynsutval for einskilde skulekrinsar, eksamensnemnd, stipendnemnd, byggjenemnd osb.

Hovudsakleg består arkivmaterialet etter desse underutvala av forhandlingsprotokollar og korrespondansemateriale. Men anna kan førekomme, som til dømes rekneskap for byggjenemnder og karakterprotokollar etter eksamensnemnda.

 

Kjelde: Mykland og Masdalen 1987, s. 122.