Arkivskapar_ID: 641

Tuberkulosenemnda

 

Sjå også under sunnhetskommisjonen.

Tuberkuloselova av 1900 tok ført og fremst sikte på å verne samfunnet mot overføring av smitte. Legane som oppdaga tilfeller av tuberkulose, skule melde frå om tilfella til ordføraren i sunnhetskommisjonen/helserådet.

Det kom etter kvart frivillige tuberkulosenemnder der det førebyggande arbeidet var viktig. I einskilde kommunar vart dei frivillige tuberkulosenemndene, som var oppretta i løpet av 1930-åra, avløyste av kommunale helsenemnder, som koordinerte det offentlige og dei frivillige organisasjonanes innsats.

Dei frivillige tuberkulosenemndene førte forhandlingsprotokoller, rekneskapsbøker og korrespondanse.

 

Kjelde: Mykland og Masdalen 1987, s. 176 og 189.