100-199

FOLKEVALGDE ORGAN, SENTRALADMINISTRASJONEN

110

112

113

150

151

152

170

190

Valstyret

Røystestyret i enskilde røystekrinsar

Manntalsnemnda

Formannskapet/kommunestyret

Nemnder osb. oppnemnde av formannskapet/kommunestyret

Administrasjonsutvalet

Verneombodet

Administrasjonsstyret 

 

 

200-299

FOLKEREGISTERET 

 

 

300-399

ØKONOMIFORVALTNINGA

310

311

312

313

315

316

317

320-329

330-339

340-399

350

Likningsnemnda/likning(skontor)

Overlikningsnemnda

Likningsrådet

Takstnemnda

Skatteutvalet

Restansenemnda

Innstillingsnemnda

Heradskommisjonen

Oppmålingsnemnda

Kommunekassa

Revisjonen

 

 

400-499

KYRKJE OG KULTUR

410

420

430

440

450

451

459

460

465

470

480

Kyrkjevergen

Kyrkjetilsynet

Soknerådet

Fellesrådet

Geistleg lønsfond

Prestegardstilsynet

Kulturvernnemnda

Kulturstyret/kulturkontoret/kulturutvalet

Biblioteket

Ungdoms- og idrettsutvalet

Friluftsnemnda

 

 

500-599

UNDERVISNING

510

511

514

516

520

521

522

523

524

Skulekommisjonen/skulestyret

Nemnder osb. oppnemnde av skulestyret

Byggenemnd for NN skule

Samstyret for alle skuleboksamlingane

Einskilde skular

Framhaldsskular

Realskular

Vidaregåande skular

Andre skular

 

 

600-699

SOSIALE OPPGÅVER

610

611

612

613

614

615

620-629

620

621

622

623

624

625

626

630-639

630

640-649

640

641

642

643

644

645

646

650-659

650

651

660-669

660

Fattigkommisjonen/fattigstyret/forsorgstyret/sosialstyret

Institusjonar

Husmorvikarnemnda

Edruskapsnemnda

Vergerådet/barnevernet

Helserådsutvalet

Trygdestellet

Tilsynsmann riksforsikringsanstalten

Krinssjukekassa

Ankenemnda

Alderstrygdnemnda

Barnetrygdnemnda

Fiskarmanntalsnemnda

Arbeidsløysenemnda

Arbeidsformidling

Arbeidsformidling

Helsestellet

Sunnhetskommisjonen/helserådet

Tuberkulosenemnda

Vanførenemnda

Jordmor

Helseinstitusjonar

Folketannrøkt

Distriktslegar

Kjøtt- og næringsmiddelkontroll

Kjøttkontroll

Næringsmiddelkontroll

Arbeidstilsynet

Lokalt fabrikktilsyn/arbeidsnemnda

 

 

700-739

TEKNISKE OPPGÅVER

701

702

703

704

705

706

707

708

709

Bygningskommisjonen/bygningsrådet

Reguleringskommisjonen

Kommuneingeniøren

Brannkommisjonen/brannstyret

Bygningskommunestyret

Hamnekommisjonen/hamnestyret

Vassverket/vegstyret

Samferdslenemnda

Diverse

 

 

740-779

NÆRINGS- OG RESSURSFORVALTNING

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

760

762

764

770

Hypotekbanken sine takstmenn

Småbruk- og bustadbanken

Næringsnemnda

Jordstyret

Jordutvalet/skogutvalet

Husnemnda

Bureisings- og jordinnkjøpsnemnda

Trekkraftnemnda

Hestenemnda

Dyrevernnemnda

Skogrådet

Allmenningstyret

Fjellstyret

Viltnemnda

Beiterådet

Innlandsfiskenemnda

Fiskenemnda

Oppsynet for vintersildfisket

Reiselivsnemnda

Forbrukarnemnda

Reiskapsnemnda

Diverse

 

 

780-799

KOMMUNAL NÆRINGSDRIFT

781

782

783

784

785

Bygdemagasin

Kommunalt elektrisitetsverk

Kommunale rutebilar

Kommunal kino

Diverse kommunal næringsverksemd

 

 

800-839

FORSVAR OG VERNEBUING

801

802

803

804

805

806

807

810

811

830

Innrulleringsnemnda

Hesteutskrivingsnemnda

Heimevernsnemnda

Sivilforsvarsnemnda

Evakueringsnemnda

Tilflyttingsnemnda

Innkvarteringsnemnda

Oppgjersnemnda

Krigsskadenemnda

Diverse

 

 

840-899

RETTSTELL

841

850

860

880

890

Forliksrådet

Overformynderiet

Underfogden

Fengselstilsynet

Diverse

 

 

900-999

KRISE- OG REGULERINGSTILTAK

901

906

910

920-960

921

922

923

924

925

926

930

940

950

951

952

953

Provianteringsrådet

Nemnder osb. under provianteringsrådet

Forsyningsnemnda

Nemnder under forsyningsnemnda

Rasjoneringsnemnda

Vedutvalet

Kabelnemnda

Skotøynemnda

Oljenemnda

Brenselsnemnda

Kontrollnemnda/prisnemnda

Husleigenemnda

Husfordelingsnemnda

Avviklingsnemnda

Bustadformidlingsnemnda

Byggenemnda